Czynniki determinujące zysk i rentowność firmy

Każde przedsiębiorstwo jest zakładane z myślą o czerpaniu zysku przez właściciela w procesie prowadzenia działalności. Jednak na rentowność firmy mają wpływ nie tylko chęci właściciela, aby osiągać jak najlepszy wynik finansowy. Wyróżnia się czynniki wewnętrzne i zewnętrzne determinujące zysk i rentowność firmy. Jednym z najważniejszych elementów jest kapitał własny firmy. Odgrywa on istotną rolę w sprawnym oraz bezpiecznym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, przez zapewnianie środków do prowadzenia działalności podstawowej. Wraz z rozwojem firmy, czyli powiększaniem się jej zysków netto, kapitał własny powinien być powiększany. Co jeszcze zalicza się do czynników determinujących zysk i rentowność?

Wewnętrzne źródła finansowania

Finansowanie przedsiębiorstwa nie opiera się tylko na zysku netto. Choć jest on kluczowym elementem. Natomiast oprócz zysku netto do wewnętrznych źródeł finansowania zalicza się też:

  • kapitał podstawowy, powstały z wkładów właścicieli, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy,
  • kapitały utworzone na mocy obowiązującego prawa – zapasowy, rezerwowy, zakładowy,
  • fundusze celowe np. fundusz udziałowy.

Zamiany zachodzące w wysokości kapitałów i funduszy także mogą być wyznacznikiem efektywnego działania przedsiębiorstwa. Nie tylko sama wysokość zysku netto mówi o tym, czy firma działa dobrze i nie ma problemów finansowych. Aby kontrolować efektywność firmy, przez pryzmat kapitałów potrzebne jest wyliczenie rentowności kapitałów własnych. Wskaźniki rentowności są jednymi z najważniejszych, jakie analizuje się, aby sprawdzić działanie przedsiębiorstwa.

Rentowność kapitałów własnych

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych określa efektywność funkcjonowania firmy, bez udziału środków obcych np. z pożyczek. Czyli jak firma sobie radzi pracujący tylko na własnych środkach, Na poziom rentowności wpływ mają przede wszystkim rentowność netto ze sprzedaży, rotacje aktywów oraz struktura kapitału. Analiza tego wskaźnika pokaże nie tylko aktualne dane, ale też zachodzące w firmie zmiany. Dokładna analiza wyników pozwoli na wprowadzenie zmian, które podniosą rentowność.

O czym mówi wynik finansowy?

Sam wynik finansowy, czyli zysk jest z kolei miarą efektywności firmy. Potrzebny jest do prowadzenie analiz oraz prognoz, które z kolei potrzebne są do planowania działania firmy. Wynik finansowy jest bardzo często inny, niż zakładany w prognozach. I to nie zawsze na korzyść przedsiębiorstwa. Zyski mimo posiadania przez cały czas takiej samej liczby klientów czy kontrahentów, nie muszą być na tym samym poziomie. Dzięki analizie wyniku finansowego można ustalić jakie czynniki wpłynęły na zysk lub przez co firma poniosła starty. 

Czynniki wpływające na zyski firmy, to między innymi:

  • wysokość sprzedaży produktów lub liczba wykonanych usług,
  • ceny produktów/usług,
  • koszty działalności podstawowej,
  • obciążenia podatkowe,
  • koszty zdarzeń nadzwyczajnych.

To tylko podstawowe czynniki, które mają wpływ na zysk, ale mogą one być rozbudowane w zależności od specyfikacji prowadzonej działalności gospodarczej. Przykładowo firmy produkcyjne, które mają szeroką gamę produktów muszą wziąć pod uwagę także zmiany związane z samym procesem produkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *